Volebný program Teamu Vallo

Ako urobiť Bratislavu lepším miestom pre život?

Nad touto otázkou takmer dva roky rozmýšľalo a pracovalo viac ako sedemdesiat odborníkov pod vedením Matúša Valla. Výsledkom je kniha Plán Bratislava, ktorá predkladá fundovaný návod na vylepšenie nášho hlavného mesta. Na 300 stranách knihy riešime všetky problémy Bratislavy a tu vám predstavíme tie najdôležitejšie:

1) Aká bude doprava v Bratislave o 4 roky?

Bratislavčania sa budú pohybovať po meste rýchlejšie, menej času strávia v zápchach a budú zažívať menej stresu pri parkovaní.

Dnes stojíme v zápchach bez ohľadu na to, či sme v aute alebo v autobuse. Potrebujeme znížiť počet áut prichádzajúcich do mesta, zefektívniť ich pohyb mestom a poskytnúť Bratislavčanom kvalitnejšiu alternatívu k jazde autom – lepšiu MHD, bezpečnejšiu cyklodopravu a pohodlnejší pohyb chodcov.

 • Menej áut vchádzajúcich do mesta dosiahneme postavením záchytných parkovísk na okraji mesta a jednotnou parkovacou politikou zvýhodňujúcou rezidentov.
 • Lepšiu MHD zabezpečíme preferenciou na križovatkách, bus pruhmi, častejšími intervalmi aj novými expresnými linkami, s ktorými sa obyvatelia dostanú z jednej časti mesta do druhej s nižším počtom prestupov a v špičke rýchlejšie ako autom.
 • Bezpečnejšiu cyklodopravu prinesú nové oddelené cyklotrasy (25 km do roku 2022, ďalších 50 km do roku 2026) a komfortnejší pohyb chodcov dosiahneme menej prekážkami na chodníkoch, skutočne bezbariérovými chodníkmi a funkčnejším verejným priestorom.
 • Tlak na využitie existujúcich železničných koľajníc a na výstavbu nových zastávok v kompetencii ŽSR podporíme záväzkom mesta vybudovať kvalitné a funkčné napojenie na priľahlé zastávky MHD, cyklotrasy a chodníky.
 • Dobudujeme električkovú trať v Petržalke, zmodernizujeme Karloveskú, Vajnorskú a Ružinovskú radiálu, predĺžime električkovú trať v Dúbravke a v Ružinove a zavedieme električku cez Nivy do Podunajských Biskupíc.

2) Čo urobím ako primátor za 4 roky s developermi?

Rozvoj mesta a tvorbu infraštruktúry bude mať v rukách mesto a Bratislavčania, nie developeri. Mesto sa stane sebavedomým partnerom, ktorý bude určovať pravidlá novej výstavby a dohliadať na ich dodržiavanie.

Dnes rozvoj mesta určujú hlavne developeri a mesto im len sekunduje. O plánovaných výstavbách nemá dostatočné informácie a nedokáže ich rozsah, funkciu ani dopad na kvalitu života odprezentovať Bratislavčanom. Nerovný vzťah developerov a mesta potrebujeme obrátiť.

 • Zmeníme proces vydávania záväzného stanoviska mesta k developerským projektom, aby mal jasné a transparentné pravidlá a nevytváral priestor na korupciu a nedôveru. Celý proces bude spravodlivejší a pre developerov spoplatnený, čo pokryje zvýšené výdavky s ním spojené.
 • Zriadime „Kanceláriu ombudsmana pre stavebnú činnosť“, ktorý ľuďom odborne poradí v prípadoch, kedy sa budú cítiť negatívne ovplyvnení stavebnou činnosťou vo svojom okolí.
 • Posudzovanie vplyvu novej zástavby na dopravnú situáciu v okolí (Dopravno-kapacitné posúdenie) presunieme od developerov na mesto. Mesto tak bude mať pod kontrolou, či je zvýšenie frekvencie dopravy ešte znesiteľné pre obyvateľov a neohrozuje fungovanie mesta v danom území.
 • Za týmto účelom bude mesto spravovať komplexný dopravný model mesta.
 • Zahájime prípravu nového územného plánu a územných plánov zón, aby sme zastavili výstavbu v bratislavských lesoch, vinohradoch aj v ďalších kritických lokalitách. Územný plán vypracujeme tak, aby nevznikala možnosť rôznych výkladov podmienok v ňom uvedených.
 • Zriadime Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Pôjde o mestskú organizáciu, ktorá z titulu svojho postavenia bude tvorcom novej kvality mesta. Bude pracoviskom Hlavného mesta SR v oblasti urbanizmu, architektúry, rozvoja, tvorby a správy mesta ako nástroj organizačne schopný pretaviť výsledky debát o meste do koncepčných a strategických materiálov a dohliadať nad ich napĺňaním.
 • Pripravíme manuál verejných priestorov, v ktorom budú zadefinované základné predstavy mesta súvisiace s kvalitou verejného priestranstva.

3) Akú zmenu pocítia za 4 roky seniori, občania so zdravotným postihnutím alebo sociálne slabší ľudia?

Bratislava bude mestom, ktoré so svojimi seniormi, občanmi so zdravotným postihnutím a sociálne slabšími ľuďmi počíta.

Dnes máme veľké skupiny ľudí, ktoré sa ku kvalitným službám dostanú len ťažko alebo sú pre nich úplne nedostupné. Sociálna opatera, nájomné bývanie, aj miesta v škôlkach či jasliach musia byť dostupné pre všetkých Bratislavčanov.

 • Zlepšíme kvalitu aj dostupnosť opatrovateľskej služby pre seniorov. Posilníme domácu opatrovateľskú službu podporou existujúcich neverejných poskytovateľov, aby ju mal zabezpečenú každý, kto je na túto službu odkázaný.
 • Výrazne zvýšime počet dostupných nájomných bytov pre Bratislavčanov a iniciujeme vznik „Mestskej stratégie pre rozvoj nájomného bývania na území mesta Bratislava“.
 • Budeme aktívne spolupracovať s mestskými časťami pri výstavbe nových materských škôl a rozširovaní kapacít existujúcich.
 • Zavedieme jednoduchší, transparentný a spravodlivý proces schvaľovania vyhradených parkovacích miest pre obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý zabráni ich zneužívaniu.
 • Osadíme do verejného priestoru 1000 originálnych bratislavských lavičiek, ktoré umožnia seniorom kvalitnejší, dlhší a pohodlnejší pobyt vo verejnom priestore Bratislavy.

4) Ako zabezpečím počas nasledujúcich 4 rokov lepšiu kvalitu životného prostredia?

Mesto bude poznať rozsah znečistenia vody a s tým spojené riziká, čo sa prejaví do konkrétnych opatrení jej ochrany. Zároveň bude v meste viac zelene a bude o ňu lepšie postarané.

Zdravie Bratislavčanov dnes ohrozuje zhoršená kvalita pitnej vody v dôsledku vrakunskej skládky, nešetrný výrub v bratislavských lesoch, ale aj zlý stav ovzdušia a zelene.

 • Mesto skvalitní zber dát o stave podzemných vôd. Zároveň sa bude vyjadrovať k záväzným stanoviskám k investičnej činnosti, aby boli povoľované len stavby, ktoré zásadne neohrozujú a nemenia stav podzemných vôd.
 • Zasadíme alebo presadíme do ulíc Bratislavy 10 000 stromov a kríkov a vytvoríme tri nové mestské aleje.
 • Uskutočníme komplexnú pasportizáciu zelene, zabezpečíme kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň a pripravíme novú koncepciu jej výsadby.
 • Skvalitníme systém zberu a triedenia odpadu, najmä plastov a vyhlásime súťaž na nového poskytovateľa dotrieďovania plastov.
 • Zavedieme detailnú zonáciu územia bratislavského lesoparku, ktorá podporí citlivý rozvoj územia, rekreáciu, oddych a šport v tomto prírodnom prostredí ako aj samotnú ochranu prírody. V navrhovanej zonácii budú jasne a konkrétne spracované riešenia pre jednotlivé zóny tak, aby boli pokryté potreby čo najširšej skupiny obyvateľov a bez rušivých vplyvov nadmernej a nešetrnej ťažby dreva.

5) Ako bude nasledujúce 4 roky fungovať mesto?

Primátor bude s poslancami spolupracovať a spoločne sa sústrediť na samotné riešenia. Bratislavčania si oddýchnu od nič neriešiacich hádok o tom, kto viac Bratislave škodí. Do Bratislavy vrátim odbornosť a kvalitu.

 • Ako primátor budem v neustálom kontakte s Bratislavčanmi a minimálne raz do mesiaca budem úradovať v mobilnej kancelárii otvorenej pre verejnosť, vždy v inej mestskej štvrti.
 • Riadiace funkcie, vrátane manažovania mestských firiem, obsadíme profesionálmi, ktorí prejdú transparentným výberovým konaním. V prípade mestských firiem budeme striktne dodržiavať rozdelenie pri obsadzovaní predstavenstiev, do ktorých prilákame špičkových odborníkov a odborníčky a pri obsadzovaní dozorných rád, kde posilníme verejnú kontrolu.
 • V prvom polroku spustíme protikorupčný audit, ktorého výsledkom bude zmena v správe mestského majetku, zapájaní a informovaní verejnosti, v prideľovaní bytov, miest v sociálnych zariadeniach a dotácií. Rovnako pripravíme novú zmluvnú politiku mesta, ktorá nastaví zmluvné vzťahy so súkromným sektorom, aby mesto bolo silným hráčom na svojom území.
 • S cieľom zlepšiť a zefektívniť starostlivosť o čistotu a údržbu mesta zriadime celomestskú akciovú spoločnosť s možnosťou pristúpenia mestských častí. Hlavným predmetom jej činnosti bude čistenie spravovaných komunikácií, kosenie prícestnej zelene, údržba parkovej zelene a orezy stromov, nakladanie s odpadmi (kompostovanie bioodpadu a pod.), zimná služba na spravovaných komunikáciách a priestranstvách. Predídeme tak často nelogickej a chaotickej údržbe verejných priestorov a ušetríme finančné prostriedky.
 • Vznikne neformálna pozícia nočného primátora (night mayor) zodpovedného za starostlivosť o mesto v nočných hodinách. Medzi jeho kompetencie bude patriť prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, eliminovanie hluku a rušenia nočného kľudu.
 • Vykonáme audit reklamných plôch, ktorých významná časť je umiestnená na pozemkoch mesta a ukončíme ich nájomné zmluvy.

V knihe plán Bratislava každá kapitola obsahuje víziu pozitívnej zmeny a stovky navrhovaných krokov a opatrení. Plán Bratislava je pre každého, kto by chcel žiť v lepšom mesta, no jedine Matúš Vallo a budúci poslanci z jeho teamu sa zaviazali ho napĺňať. Podporte nás vo voľbách a my vám vrátime lepšiu Bratislavu.

question Zostaňme v kontakte Odoberajte novinky question Opýtajte sa ma

Opýtajte sa ma

Ak máte konkrétnu otázku,
nebojte sa ma opýtať:

Pridajte sa k nám

Máte chuť, čas a nápad, ako pomôcť zrealizovať náš plán? Pridajte sa k nám a napíšte nám.

Zostaňme v kontakte

Nechajte mi svoju mailovú adresu a ja vám budem posielať dôležité novinky o Bratislave a našom tíme.